Cliëntenraad

Cliëntenraad

“Cliëntenraadsleden zijn de ogen en oren van cliënten en bewoners”

Bij Evean staat de cliënt centraal. Wij als cliëntenraad komen op voor de belangen van alle cliënten. Het is belangrijk dat u uw wensen, behoefte en ongenoegens kenbaar kunt maken.

Zoals in de visie van Evean staat beschreven, “wij luisteren goed om te achterhalen op welk terrein de behoefte ligt”.

Als cliëntenraad willen wij er zijn als mensen ons nodig hebben en bijdragen aan hun kwaliteit van leven.

Al onze verzorgings- en verpleeghuizen en de thuiszorg hebben een eigen (lokale) cliëntenraad. Elke (lokale) raad telt minimaal drie en maximaal tien leden. Leden zijn cliënten zelf of vertegenwoordigers zoals partners, kinderen, andere familieleden, mantelzorgers of vrijwilligers.

De Centrale Cliëntenraad Evean (CCE) is de overkoepelende raad waarin bijna alle lokale cliëntenraden zijn vertegenwoordigd. De CCE behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Evean.

Medezeggenschap

De medezeggenschap via de cliëntenraad is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018. Naast deze wet heeft Espria, waar Evean onderdeel van uitmaakt, een eigen regeling waarin de taken en bevoegdheden zijn vastgelegd. Deze regeling is hier in te zien.

Doel cliëntenraad

Samengevat zijn de doelen die de cliëntenraad nastreeft:

  • behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten;
  • bewaking van de rechtspositie van de cliënten;
  • bewaking van de zorg rondom de cliënten.

Adviseren

De cliëntenraad heeft een signalerende taak over onderwerpen die invloed hebben op de zorg- en dienstverlening. De Kaderregeling medezeggenschap WMCZ 2018 voor cliëntenraden binnen Espria geeft expliciet aan waarover en waarmee, geadviseerd en/of ingestemd moet worden.

De CCE adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over Eveanbrede aangelegenheden en beleid. Daarnaast biedt de CCE een platform voor de aangesloten cliëntenraden.

Twee leden van de CCE hebben ook zitting in de Centrale Cliëntenraad Espria (CCR), de organisatie waar Evean toe behoort. Deze raad heeft rechtstreeks contact met de Raad van Bestuur van Espria en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over Espria-brede aangelegenheden en beleid.

Overlegstructuur

De lokale cliëntenraad overlegt een keer in de vier tot zes weken met de regiomanager/ teammanager over onderwerpen die het betreffende huis aangaan

De Centrale Cliëntenraad Evean vergadert ongeveer acht maal per jaar met de directie van Evean en minimaal tweemaal per jaar in aanwezigheid van de Raad van Bestuur van Stichting Espria.

Tevredenheid

De cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. Wij proberen zo goed mogelijk voor uw belangen op te komen.

Mocht u, als individuele cliënt niet tevreden zijn over de zorgverlening, bespreekt u dit in eerste instantie met uw zorgverlener. Komt u hier niet uit of wilt u toch uw ontevredenheid kenbaar maken en een klacht indienen, dan kan uw zorgverlener u informeren over de klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure kunt u hier ook nalezen.

Wilt u meedenken?

Dat kan! U kunt bijvoorbeeld lid worden van de cliëntenraad.
Maar u kunt ook punten die u opvallen, zowel positief als negatief, aan de cliëntenraad doorgeven.
Ook hoort de raad graag uw ideeën voor verbetering.

Lees alles over de cliëntenraad in onze folder

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of iets op te merken, laat dit weten en neem contact op met één van de cliëntenraadsleden. Hoe u hen kunt bereiken ziet u hieronder.

Secretariaat
E-mail: clientenraadevean@evean.nl

Wilt u meepraten? Als lid van de cliëntenraad komt u op voor de belangen van alle cliënten. Een belangrijke taak. Ervaring in raadswerk is niet nodig. U doet het werk vrijwillig, u ontvangt jaarlijks een onkostenvergoeding.

Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen aan: clientenraadevean@evean.nl